De master Finance in Frankfurt am Main en het pad ernaartoe

Ercan Çolak
Mr. M.E. Çolak is masterstudent Finance aan de Goethe-Universität Frankfurt am Main.

Mijn naam is Ercan Çolak, ik ben 25 jaar en in december 2012 heb ik de duale master Onderneming & Recht afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik had de ambitie om in het buitenland een volledige master te doen, die ik in oktober 2013 heb waargemaakt. In die maand ben ik begonnen aan de master (LL.M.) Finance in Frankfurt am Main.

In dit artikel zal ik beschrijven hoe het is om deel te nemen aan een volledige master in het buitenland en wat erbij komt kijken om dit te bewerkstelligen. Ik ga in op de oriëntatiefase, het aanmeldingsproces bij de universiteit, de aanvraagprocedure voor beurzen en hoe het is om te studeren aan het Institute for Law and Finance in Frankfurt am Main.

Oriëntatiefase
Het was altijd al een plan geweest om meer specialistische kennis te vergaren van internationaal en Europees financieel recht. Dat besluit had ik al genomen voordat ik aan de duale master was begonnen. Tevens wilde ik me verbreden door financieel-economische kennis te vergaren.

Er zijn vele mogelijkheden om internationaal en Europees financieel recht te studeren in het buitenland. Nadat ik de websites en brochures van verschillende universiteiten uit Duitsland, Engeland en Zwitserland had doorgenomen, heb ik besloten om mij nader te verdiepen in de master Finance die wordt aangeboden door het Institute for Law and Finance.

Het Institute for Law and Finance is een instituut dat verbonden is aan de Goethe-Universität Frankfurt am Main. Binnen de master Finance wordt de mogelijkheid geboden om gespecialiseerde vakken te volgen in Internationaal en Europees financieel recht en vakken in
economie. Om meer informatie te krijgen over de master heb ik contact opgenomen met het Institute for Law and Finance. Ik heb hen gevraagd of het mogelijk is om het Institute for Law and Finance te bezoeken en om een dag colleges te volgen. De coördinator van de master, mevrouw
Schmid, gaf aan dat dit mogelijk was.

In november 2012 heb ik het House of Finance (het gebouw waarin het Institute for Law and Finance is gevestigd) bezocht, waar ik werd ontvangen door mevrouw Schmid. Zij heeft mij rondgeleid en ik kreeg uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast heb ik twee
colleges bijgewoond: een college voor een vak in economie en een college voor een vak in rechten.

Ik was erg onder de indruk van de faciliteiten in het House of Finance en van de inhoud van de colleges. Dat het onderwijs kleinschalig (jaarlijks worden ongeveer 40 studenten toegelaten tot de master) en interactief is zag ik als een groot pluspunt. Deze wijze van onderwijs volgen
heb ik als student van de duale master als zeer prettig ervaren. Op basis hiervan heb ik besloten om mij aan te melden voor de master Finance 2013/2014.

Aanmeldingsproces
De aanmeldingstermijn voor een master in het buitenland vangt aan in november/december van het voorgaande jaar. Door de meeste universiteiten wordt het principe van first come, first served gehanteerd. Het is aan te raden om binnen korte tijd na het openen van de aanmelding de complete aanmelding in te dienen.

In de eerste week van december heb ik mijn aanmelding verstuurd. De aanmelding omvatte in totaal elf documenten, waarvan sommige eenvoudig te verkrijgen zijn, zoals een kopie van een paspoort en een gewaarmerkte kopie van een bul. De resultaten van de taaltoets worden een aantal weken na het maken van de toets opgestuurd. De buitenlandse universiteiten zijn hiervan
op de hoogte.

De kern van een aanmelding bestaat uit de volgende documenten: motivatiebrief; twee academische aanbevelingen.

Motivatiebrief
In de motivatiebrief moet je kort en krachtig betogen waarom je deze studie aan juist deze universiteit wilt volgen. Deze brief dient niet (veel) langer te zijn dan één pagina.

Een motivatiebrief komt krachtiger over als persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Het bezoek aan het Institute for Law and Finance heeft mij in dit kader een voordeel opgeleverd. Ik heb op die dag een compleet beeld gekregen van de studie en de universiteit. Daardoor was ik in staat om te betogen dat de faciliteiten uitstekend waren, de colleges inhoudelijk interessant en dat het onderwijs kleinschalig en interactief was. Kortom, persoonlijke kennismaking met de buitenlandse universiteit kan een motivatiebrief versterken.

Bij het opstellen van de motivatiebrief heb ik verschillende tips gekregen van mevrouw Padberg en mevrouw Van Buchem van Bureau Buitenland van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het is alleen al om die reden aan te raden om met Bureau Buitenland contact op te nemen (ondanks dat de aanmelding niet via Bureau Buitenland verloopt).

Aanbevelingen
Voor aanbevelingsbrieven moet je bij de hoogleraren aankloppen. Bureau Buitenland beschikt over voorbeeldbrieven die je als model kunt gebruiken. Het komt ook voor dat de buitenlandse universiteit een eigen formulier heeft voor aanbevelingen. De hoogleraar kan het formulier
invullen en in een gesloten envelop verzenden naar de uni-versiteit. Universiteiten zijn zeer strikt als het gaat om aanbevelingsbrieven.

Als je aan andere, voor de buitenlandse studie relevante (academische) activiteiten of opleidingen hebt deelgenomen, dan kun je de daarbij betrokken personen inzetten als aanvullende referentie. Denk bijvoorbeeld aan de coördinator van een masterclass waar je aan kan deelnemen.
Als oud-student van de duale master heb ik mevrouw Larooy (de coördinator van de duale master) gevraagd om een brief op te stellen waarin de belangrijkste aspecten van de duale master worden beschreven (kleinschalig onderwijs, hoog niveau, stage en werkperiode, wetenschappelijk artikel). Hierdoor heeft het Institute for Law and Finance een beter beeld gekregen van de inhoud en kwaliteit van mijn vorige master.

Back-up plan

Vanaf het begin was ik gefocust op de master Finance die wordt aangeboden door het Institute for Law and Finance. Het is aan te raden om ook verder te kijken, vooral als een master een beperkt aantal plekken heeft.

Ik heb naar aanleiding van mijn oriëntatie een lijst opgesteld met vijf universiteiten. Het Institute for Law and Finance stond steevast op de eerste plaats. De overige universiteiten die ik op de lijst had staan zijn gevestigd in Londen. Nadat ik mijn aanmelding voor het Institute for Law and Finance had ingediend ben ik begonnen met het opstellen van een motivatiebrief voor de overige universiteiten. Andere documenten die ik heb gebruikt voor de aanmelding bij het Institute for Law and Finance kon ik hergebruiken. Het is verstandig om een aantal opties achter de hand te houden.

Ik heb de tweede aanmelding nooit hoeven te verzenden. Toen ik op het punt stond om de tweede aanmelding in te dienen werd mij medegedeeld dat ik was toegelaten tot het Institute for Law and Finance.

Beurzen
Voordat ik de keuze had gemaakt om aan het Institute for Law and Finance te studeren was ik enigszins bekend met de financieringsmogelijkheden. Ik wist dat er vele fondsen zijn en ik was op de hoogte van de algemene vereisten om voor een beurs in aanmerking te komen. Nadat de aanmelding bij de universiteit was ingediend heb ik de motivatiebrief voor het aanvragen van de beurzen opgesteld. De kern van een beursaanvraag bestaat uit een persoonlijke motivatiebrief, een curriculum vitae en een realistische begroting. In de motivatiebrief moet kort en krachtig worden betoogd waarom je de gekozen studie wilt volgen en waarom het fonds jou hierbij moet steunen. Het is niet aan te raden om naar ieder fonds inhoudelijk dezelfde motivatiebrief
te sturen. De fondsen die beurzen toekennen beogen een bepaald doel te bewerkstelligen. In de motievatiebrief dien je uiteen te zetten waarom het toekennen van een beurs bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstelling van dat specifieke fonds. Dit maakt dat de kern van iedere
motivatiebrief verschillend dient te zijn.

De fondsen lichten niet toe waarom zij een beursaanvraag goedkeuren dan wel afwijzen, waardoor ik niet kan aangeven op basis waarvan de fondsen aanvragen beoordelen (buiten de criteria die ik hiervoor heb beschreven). Ik denk persoonlijk dat de eigen bijdrage van de student een belangrijke rol speelt. Fondsen waarderen het als de student een behoorlijke financiële bijdrage levert aan de studie. Daaruit kunnen zij afleiden dat je gemotiveerd bent en dat de buitenlandse studie voor jou van grote waarde is.

Wees tijdig op de hoogte van de verschillende financieringsmogelijkheden!
Bij de meeste fondsen kun je een aanvraag indienen tot maart/april. Er zijn ook fondsen die de aanvraagprocedure sluiten in het jaar voorafgaand aan het jaar dat de buitenlandse studie begint. Om die reden heb ik geen aanvraag kunnen indienen bij een fonds dat gericht is op studenten die willen studeren in Duitsland. Een aanvraag bij dit fonds kon worden ingediend tot en met oktober. Als je de ambitie hebt om in het buitenland te studeren, is het aan te raden om ongeveer anderhalf jaar voordat de studie aanvangt op de hoogte te zijn van de financieringsmogelijkheden.

Studeren aan het Institute for Law and Finance
In oktober ben ik met de studie begonnen. Na kennis te hebben gemaakt met de andere studenten werden wij rondgeleid door de universiteit en de stad. Een week later begonnen de colleges.

Internationaal
Dit jaar zijn 40 studenten toegelaten tot de master. De groep vertegenwoordigt 31 nationaliteiten. De studenten komen uit alle delen van de wereld, van de Verenigde Staten tot Maleisië en van Brazilië tot het Verenigd Koninkrijk. Onderling wordt Engels gesproken, dat tevens de voertaal is binnen het House of Finance.

Aangezien bijna niemand voorafgaand aan de studie contacten heeft bij een buitenlandse universiteit is de groep vanaf het begin veel samen, wat maakt dat er ook vaak samen gegeten en gedronken wordt.

Vakken
In het eerste semester worden zeventien vakken aangeboden. Ik heb de volgende vakken gevolgd: Law of Central Banks, Law of Commercial Banking, Law of Corporate Finance, Principles of Economics, Regulation and Supervision of the Single Financial Market en The Financial Crisis and Reform of the Financial System. De studielast ligt hoog, net als de verwachtingen van de docenten. Colleges moeten worden voorbereid om enigszins mee te kunnen doen aan de groepsdiscussies. Tijdens de colleges van het vak Law of Corporate Finance
wordt bijvoorbeeld Duits recht, het recht van het Verenigd Koninkrijk en het recht van de staat Delaware (Amerikaans recht) behandeld. Werken met verschillende rechtssystemen is erg interessant maar vergt veel leeswerk. Desalniettemin merk ik dat iedereen goed voorbereid naar de colleges komt. Het motiveert ook dat de klasparticipatie van de individuele student 30% is van de eindbeoordeling. Ieder vak wordt afgesloten met een tentamen (70% van de eindbeoordeling).
Beoordelingen worden in letters uitgedrukt: A+ is de hoogste beoordeling en om een vak te behalen moet je minimaal een E- scoren. De docenten komen uit de praktijk en zijn werkzaam
bij internationale advocatenkantoren of bij de Europese Centrale Bank. Hierdoor zijn de colleges praktisch ingericht. Buiten veel literatuur en wetgeving komen voor de financiële praktijk diverse relevante documenten, zoals Offering Circulars en de Multicurrency Term and Revolving Facilities Agreement eveneens aan bod. Er wordt gedoceerd hoe dergelijke documenten moeten worden benaderd en wat er met de specifieke bepalingen wordt beoogd.

Stage
Een stage van zes tot acht weken bij een advocatenkantoor, bank of andere (financiële of publieke) instelling is een verplicht onderdeel van de master. De stages worden gelopen in de twee maanden dat de reguliere Duitse student vakantie(!) heeft: tussen 17 februari en 14 april.
Voor aanvang van de studie heb ik aangegeven welke kantoren mijn voorkeur hebben. Ik heb gekozen voor Duitse advocatenkantoren, omdat ik daar unieke ervaring kan opdoen. Op 17 februari ben ik begonnen aan mijn stage bij GÖRG Rechtsanwälte in Frankfurt am Main.

Extra-curriculaire activiteiten
Er is meer dan alleen studeren. Er wordt veel georganiseerd vanuit het Institute for Law and Finance, zoals conferenties en lezingen, kantoorbezoeken, bezoeken aan andere steden, bijwonen van sportwedstrijden en het traditionele kerstfeest. De conferenties en lezingen zijn erg
interessant en sluiten aan bij de onderwerpen die worden behandeld tijdens de colleges. De sprekers zijn internationaal en experts binnen hun vakgebied. Ik heb onder andere de volgende bijeenkomsten bijgewoond: “Too Big to Fail III: Structural Reform Proposals - Should We Break Up the Banks?”, “The state as a banker?” en “From fragmentation to Financial Integration in Europe”. De volgende informele activiteit die op het programma staat is het bijwonen van de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Paris Saint-Germain.

Afsluiting
Met dit artikel heb ik beoogd je een indruk te geven van wat er zoal bij komt kijken als je een volledige master in het buitenland wilt gaan volgen. Persoonlijk heb ik de voorbereidingsfase als een ontzettend leerzame periode ervaren. De voorwaarden om te slagen zou ik als volgt
willen samenvatten: de juiste motivatie, een krachtige aanpak en vooral tijdigheid. Ik hoop dat de opmerkingen die ik in dit artikel heb gemaakt van waarde kunnen zijn voor de verwezenlijking van de ambities van anderen die een studie in het buitenland willen volgen.

Tot slot wil ik de in dit artikel impliciet en expliciet genoemde personen ontzettend bedanken voor hun behulpzaamheid. Ik ben het Institute for Law and Finance, het VSBfonds, het Hendrik Muller Fonds en het Vreedefonds erg dankbaar voor de financiële steun die ze aan mij hebben toegekend.