Tags: 

Big Data Policing: begrip, discussie en effectiviteit

Mr. dr. R. Salet & prof. dr. ir. J.B. Terpstra
Mr. dr. R. Salet is Universitair Docent Criminologie bij de vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Radboud Universiteit Prof. dr. ir. J.B. Terpstra is Hoogleraar Criminologie bij de vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Radboud Universiteit

1. Inleiding

Eén van de grote veranderingen die op dit moment bij de politie gaande is, niet alleen in Nederland, maar vermoedelijk wereldwijd, betreft de ontwikkeling rond Big Data Policing. De algemene verwachting is dat politie en politiewerk de komende jaren onder invloed hiervan ingrijpend zullen veranderen. Daarbij wordt vaak verondersteld dat de gevolgen van deze informatietechnologische omwenteling voor de politie minstens zo ingrijpend zullen zijn als in het verleden de invoering van nu vanzelfsprekende middelen als onder meer de telefoon, de surveillanceauto, de mobilofoon of nog eerder de kaartenbak, innovaties die destijds het politiewerk drastisch veranderden.

Over de vraag of die veranderingen positief, dan wel negatief moeten worden beoordeeld, lopen de opvattingen uiteen. Enerzijds zijn er bijna utopische verwachtingen over wat Big Data Policing op termijn zal opleveren: een meer gerichte, proactieve, flexibele, effectievere en efficiëntere politie die bovendien minder willekeurig optreedt en daarover beter verantwoording kan afleggen. Deels klinken daar een tamelijk naïef vertrouwen en grote fascinatie voor technologische vernieuwing in door. Anderzijds lijkt sprake van een bijna dystopische somberte die direct lijkt te zijn weggelopen uit geüpdate versies van 1984 (Orwell), Brave New World (Huxley) of recenter The Circle (Eggers): een combinatie van totale controle, manipulatie en een ernstig verlies van privacy.

De ontwikkelingen rond Big Data Policing leiden tot maatschappelijke discussies onder andere over de vraag wat Big Data Policing betekent voor de privacy van burgers, over ethische dilemma’s en juridische gevolgen of knelpunten die hierbij van belang kunnen zijn. In deze bijdrage staan andere vragen centraal die aan de hiervoor genoemde maatschappelijke discussies voorafgaan. Het gaat om de vragen wat Big Data Policing is, wat Big Data Policing in de praktijk inhoudt, in hoeverre daarmee het politiewerk verandert en welke gevolgen Big Data Policing heeft voor de effectiviteit van het politiewerk.

Deze bijdrage vangt aan met een begripsomschrijving van Big Data Policing (§2). Vervolgens wordt ingegaan op enkele telkens terugkerende discussies rond Big Data Policing (§3). Ten slotte wordt nagegaan wat bekend is over de effectiviteit van Big Data Policing (§4).