Schrapping van de enkele feit-constructie en de mogelijkheid tot discriminatie in het onderwijs

Casper Schipper
Casper zit in zijn derde jaar van de bachelor Nederlands Recht. Tevens doorloopt hij het honoursprogramma Law Extra

Inleiding

Discriminatie is bij wet verboden. Desondanks krijgen werknemers te maken met discriminerend gedrag van bijvoorbeeld werkgevers. In dit artikel beoordeel ik het ontslag van een fictieve leraar. De leraar is door het bestuur van een reformatorische basisschool ontslagen vanwege zijn homoseksuele geaardheid. De leraar is van mening dat hij geschikt is om les te geven op de betreffende school en is het oneens met het ontslag. De feiten en omstandigheden zijn gebaseerd op een zaak die zich heeft afgespeeld bij de rechtbank ’s-Gravenhage. Voor mijn beoordeling van het ontslag gebruik ik het meest relevante juridische kader inzake het recht op gelijke behandeling. Allereerst ik kort de relevante feiten en omstandigheden weer. Vervolgens ik het relevante juridische kader, waarin ik aandacht besteed aan de geldende wetgeving tot 1 juli 2015 en de nu geldende wetgeving. Tot 1 juli 2015 gold de zogeheten enkele feit-constructie, op grond waarvan bepaalde instellingen eisen mochten stellen die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de vervulling van een functie of voor de verwezenlijking van haar grondslag. Ik zal vervolgens het relevante juridische kader toepassen op de casus om tenslotte af te sluiten met een conclusie.