De steeds beperktere rol van de huurcommissie

Bas van der Wal
Bas van der Wal is werkzaam als junior-docent Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het bestaan van de huurcommissie is voor veel studenten onbekend, terwijl de huurcommissie voor studenten juist een grote rol kan spelen. De huurcommissie heeft kort gezegd als taak om bij bepaalde huurovereenkomsten te oordelen over servicekosten, gebreken aan de woning en (wijzigingen van) huurprijzen. Ik bespreek nog welke huurovereenkomsten de huurcommissie mag beoordelen, maar ik geef alvast aan dat huurovereenkomsten met betrekking tot studentenkamers in beginsel binnen het bereik van de huurcommissie vallen. Onredelijk hoge huurprijzen, slecht onderhoud of een onduidelijke afrekening van de servicekosten kunnen op deze manier worden opgelost. Bovendien is de toegang tot de huurcommissie veel laagdrempeliger dan de gang naar de kantonrechter. Een huurder hoeft slechts €25,00 aan legeskosten te betalen om zijn zaak door de huurcommissie te laten behandelen en krijgt deze kosten in beginsel terug indien hij in het gelijk is gesteld. Doordat de huurcommissie zo toegankelijk is, zijn huurders sneller in staat voor hun rechten op te komen. Voor deze drie veelvoorkomende geschillen is het mogelijk om op een eenvoudige wijze het geschil te laten beslechten. Studenten die een kamer huren zijn dus in de gelegenheid om de huurcommissie in te schakelen. Voor meer informatie over het indienen van zaken verwijs ik naar de website van de huurcommissie.
Voor andere woningen is de bevoegdheid van de huurcommissie ingewikkelder. De bevoegdheid is namelijk gekoppeld aan de huurprijs. Door ontwikkelingen op de huizenmarkt van de afgelopen jaren en de stijgende huurprijzen die daarmee gepaard gaan, vallen steeds minder woningen onder de bescherming van de huurcommissie. Daardoor verliezen huurders niet alleen de mogelijkheid om hun huurprijs te laten beoordelen, maar ook de mogelijkheid om geschillen met de verhuurder buiten de kantonrechter om te beslechten.
In dit artikel behandel ik kort de rol van de huurcommissie om twee redenen. Allereerst om de lezers van het bestaan van deze instantie op de hoogte te brengen en ten tweede omdat in mijn optiek de rol van de huurcommissie de afgelopen jaren is ingeperkt. Ik introduceer eerst de huurcommissie door in te gaan op het ontstaan en de huidige rol van deze instantie. Vervolgens onderbouw ik mijn stelling dat deze rol is ingeperkt en geef ik aan waarom dat voor problemen kan zorgen. Ik sluit af met een conclusie.

Klik hier om het artikel in PDF-vorm te openen.